Hello, I'm Sarah!

Sarah

Hi, I am Sarah Harris. I joined Kazoova in August 2014.